行動 − 全般[TOP]  [検索]  [管理用


užtekti
意味 〜だけでいい
例文 Užtenka čia sėdėti.
和訳 ここに座っているだけでいい。
品詞 動詞
例文2
Užtenka mokėti jį tik atpažinti.

和訳2
ただそれを認識するだけで十分だ。

活用
- užtenku - užtekau - užteksiu

tu - užtenki - užtekai - užteksi

jis / ji / jie / jos - užtenka - užteko - užteks

mes - užtenkam(e) - užtekom(e) - užteksim(e)

jūs - užtenkat(e) - užtekot(e) - užteksit(e)

更新日時 2018/02/26/22:51:50

manyti
意味 考える、思う
例文 Ką tu apie jį manai?;
和訳 君は彼についてどう思う?
品詞 動詞
例文2
Aš manau taip.

和訳2
そうだと思うよ。

活用
- manau - maniau - manysiu

tu - manai - manei - manysi

jis / ji / jie / jos - mano - manė - manys

mes - manome - manėme - manysime

jūs - manote - manėte - manysite

更新日時 2018/01/02/21:21:25

barškėti
意味 ガタガタ/カタカタする、ガタピシと鳴る、ぺちゃくちゃ喋る
例文 Dantys barška nuo šalčio.
和訳 寒さで歯がガチガチと鳴っている。
品詞 動詞
例文2
(1) Liaukis barškėjęs.

(2) Langinės barškėjo nuo žiauraus vėjo.

和訳2
(1) 無駄話を止めなさい。

(2) ひどい風で、雨戸がガタガタ鳴った。

活用
- baršku - barškėjau - barškėsiu

tu - barški - barškėjai - barškėsi

jis / ji / jie / jos - barška - barškėjo - barškės

mes - barškame - barškėjome - barškėsime

jūs - barškate - barškėjote - barškėsite

更新日時 2017/01/08/16:44:30

valgyti
意味 食べる
例文 valgyti namie / ne namie
和訳 家で/外で 食べる
品詞 男性名詞単数
例文2
Buvo jau beveik vidurnaktis, valgėme „soba".

和訳2
もうほとんど真夜中に近い頃、わたしたちは蕎麦を食べた。

活用
- valgau - valgiau - valgysiu

tu - valgai - valgei - valgysi

jis / ji / jie / jos - valgo - valgė - valgys

mes - valgome - valgėme - valgysime

jūs - valgote - valgėte - valgysite

更新日時 2017/01/03/23:32:26

tekti
意味 振りかかる、(状態に)なる、(+与格+不定詞で)〜ねばならない
例文 Jam teko laimė.
和訳 彼はツイていた/幸運だった。
品詞 動詞
例文2
(1) Jam teks pakaukti.

(2) Man teko tai padaryti.

和訳2
(1) 彼は待たなければならないだろう。

(2) 私はそれをやらなければならなかった。

活用
- tenku - tekau - teksiu

tu - tenki - tekai - teksi

jis / ji / jie / jos - tenka - teko - teks

mes - tenkame - tekome - teksime

jūs - tenkate - tekote - teksite

更新日時 2016/01/24/20:37:19

pardavinėti
意味 売る、販売する
例文 Jie pardavinėjo staliaus gaminius, molinius indus, stiklo dirbinius ir taip toliau.
和訳 彼らは、木工製品や陶器、ガラス製品などを売っていた。
品詞 動詞
活用
- pardavinėju - pardavinėjau - pardavinėsiu

tu - pardavinėji - pardavinėjai - pardavinėsi

jis / ji / jie / jos - pardavinėja - pardavinėjo - pardavinės

mes - pardavinėjame - pardavinėjome - pardavinėsime

jūs - pardavinėjate - pardavinėjote - pardavinėsite

更新日時 2015/10/20/12:54:20

numesti
意味 (体重を)減らす、投げ捨てる、落とす
例文 Jam reikia numesti svorio.
和訳 彼はダイエットする必要がある。
品詞 動詞
例文2
(1) Ji bando numesti svorio.

(2) Jis numetė akmenį ant žemės.

(3) Netyčia ant grindų numečiau vazą, ir ji sudužo.

和訳2
(1) 彼女は体重を減らそうとしている。

(2) 彼は地面に石を投げた。

(3) 私はうっかりして花瓶を床に落としてしまい、花瓶は割れた。

活用
- numetu - numečiau - numesiu

tu - numeti - numetei - numesi

jis / ji / jie / jos - numeta - numetė - numes

mes - numetame - numetėme - numesime

jūs - numetate - numetėte - numesite

更新日時 2015/08/11/21:27:42

susitikti
意味 出会う、会う (+対格)
例文 Mes susitikome lietuvius studentus.
和訳 私達は、リトアニア人の学生たちに逢った。
品詞 再帰動詞
活用
- susitinku - susitikau - susitiksiu

tu - susitinki - susitikai - susitiksi

jis / ji / jie / jos - susitinka - susitiko - susitiks

mes - susitinkame - susitikome - susitiksime

jūs - susitinkate - susitikote - susitiksite

更新日時 2015/07/04/16:10:14

vykti
意味 出かける、起こる、成功する、上手くいく、開催される
例文 Atstogauti vyksime į užsienį.
和訳 私たちは休日に海外に行くつもりだ。
品詞 動詞
例文2
(1) Kur tu vyksti?

(2) Kada vyks krepšinio varžybos?

(3) Šio romano veiksmas vyksta 1932 metais Anglijoje.

和訳2
(1) 君はどこに行くの?

(2) バスケットボールの試合はいつ開催予定なの?

(3) 【直訳】この物語の展開は、1932年のイギリスで起こる。→この物語の舞台は、1932年のイギリスだ。

更新日時 2015/04/13/18:50:50

planas
意味 計画
例文 Tavo planas atrodo geresnis nei mano.
和訳 君の計画の方が、僕のよりいいみたいだ。
品詞 男性名詞単数
更新日時 2015/04/08/15:12:55

paklausti
意味 尋ねる、質問する、問う
例文 Jis paklausė, kuo aš vardu.
和訳 彼は、私の名前をたずねた。
品詞 動詞
活用
- paklausiu - paklausiau - paklausiu

tu - paklausi - paklausei - paklausi

jis / ji / jie / jos - paklausia - paklausė - paklaus

mes - paklausiame - paklausėme - paklausime

jūs - paklausiate - paklausėte - paklausite

更新日時 2012/11/05/20:15:18

sustabdyti
意味 〜を止める
例文 Aš sustabdžiau dviratį.
和訳 私は自転車を止めた。
品詞 動詞
例文2
(1) Sustabdyk automobilį, aš čia išlipsiu.

(2) sustabdyti kraujavimą

(3) Policininkas sustabdė mus ir paprašė parodyti dokumentus.

和訳2
(1) 車を止めなさい、わたしはここで降りるつもりです。

(2) 出血を止める

(3) 警官は私達を制止し、書類を見せるよう求めた。

活用
- sustabdau - sustabdžiau - sustabdysiu

tu - sustabdai - sustabdei - sustabdysi

jis / ji / jie / jos - sustabdo - sustabdė - sustabdys

mes - sustabdome - sustabdėme - sustabdysime

jūs - sustabdote - sustabdėte - sustabdysite

更新日時 2012/11/05/06:49:22

aptarti
意味 〜についてディスカッションする、〜について議論する、〜について話し合う (+apie は必要ない)
例文 Aš ir jis aptarėme mano esės temą.
和訳 私と彼は、私のエッセーのテーマについて話し合った。
品詞 動詞
活用
- aptariu - aptariau - aptarsiu

tu - aptari - aptarei - aptarsi

jis / ji / jie / jos - aptaria - aptarė - aptars

mes - aptariame - aptarėme - aptarsime

jūs - aptariate - aptarėte - aptarsite

更新日時 2012/11/04/19:48:09

klausyti
意味 聞く、聴く、耳を傾ける、従う
例文 Aš klausau, bet nieko negirdžiu.
和訳 私は耳を傾けているが、何も聞こえない。
品詞 動詞
例文2
(1) Tėvo ir motinos reikia klausyti.

(2) Vienas kalba, kitas jo klauso.

和訳2
(1) 父母には従わなければいけない。

(2) 1人は話し、もう1人はそれに耳を傾ける。

活用
- klausau - klausiau - klausysiu

tu - klausai - klausei - klausysi

jis / ji / jie / jos - klauso - klausė - klausys

mes - klausome - klausėme - klausysime

jūs - klausote - klausėte - klausysite

更新日時 2012/10/30/17:05:37

klausytis (+属格)
意味 聴く、聞く
例文 Rytais klausausi žinių per radiją.
和訳 午前中、ラジオでニュースを聞く。
品詞 再帰動詞
例文2
Su draugu gėrėme alų klausydamiesi tradicinės vokiečių muzikos.

和訳2
ドイツの民族音楽を聞きながら、男友達とビールを飲んだ。

活用
- klausausi - klausiausi - klausysiuosi

tu - klausaisi - klauseisi - klausysiesi

jis / ji / jie / jos - klausosi - klausėsi - klausysis

mes - klausomės - klausėmės - klausysimės

jūs - klausotės - klausėtės - klausysitės

更新日時 2015/11/08/19:04:51

veikti
意味 する、行う、影響を与える
例文 Ir ką ten veikėte?
和訳 それでそこで(あなた/あなたたちは)何をしていたの?
品詞 動詞
例文2
(1) Šaldytuvas veikia gerai.

(2) Ką veiki? - Skaitau knygą.

(3) Muzika veikia nuotaika.

和訳2
(1) 冷蔵庫はちゃんと動いている。

(2) 君は何してるの? - 本を読んでます。

(3) 音楽は気分に影響を与える。

活用
- veikiu - veikiau - veiksiu

tu - veiki - veikei - veiksi

jis / ji / jie / jos - veikia - veikė - veiks

mes - veikiame - veikėme - veiksime

jūs - veikiate - veikėte - veiksite

更新日時 2012/10/19/20:29:45

įkurtuvės ☆この単語は複数形でしか使えない
意味 新築祝い(のパーティー)
例文 Šiandien su draugais buvome vieno draugo įkurtuvėse.
和訳 今日は友人の新居を訪問した。(新築祝いのパーティーに行った)
品詞 女性名詞複数
更新日時 2012/01/04/16:04:06

aplankymas
意味 訪問
例文 aplankymas pas draugus
和訳 友人を訪問
品詞 男性名詞単数
更新日時 2012/01/04/15:59:14

papurtęs galvą
意味 首を横に振って
例文 Jis papurtęs galva atsigręžė dar pasižiūrėti.
和訳 彼はもう1度見ようと、首を回して振り返った。
品詞    -    
更新日時 2011/11/28/22:21:35

priežastis
意味 理由、訳
例文 Aš nežinau jos sugrįžimo priežasties.
和訳 私は彼女が帰国した理由は知らない。
品詞 男性名詞単数
更新日時 2011/01/25/00:02:41

susimąstyti
意味 予想する、〜を一考する、〜を検討する、〜に思い至る
例文 Visai nesusimąstėme apie žemės drebėjimą.
和訳 地震(が起きること)については、私たちは全く予想していなかった。
品詞 動詞
活用
- susimąstau - susimąsčiau - susimątysiu

tu - susimąstai - susimąstei - susimątysi

jis / ji / jie / jos - susimąsto - susimąstė - susimątys

mes - susimąstome - susimąstėme - susimątysime

jūs - susimąstote - susimąstėte - susimątysite

更新日時 2011/01/06/13:50:42

pavykti
意味 成功する、うまくいく、
例文 Šiandien (mums) pavyko nusimaudyti onsene.
和訳 今日は、(私たちは) 温泉に入ることができた。
品詞 動詞
活用
- pavykstu - pavykau - pavyksiu

tu - pavyksti - atvykai - pavyksi

jis / ji / jie / jos - pavyksta - pavyko - pavyks

mes - pavykstame - pavykome - pavyksime

jūs - pavykstate - pavykote - pavyksite

更新日時 2015/04/13/18:36:33

melas
意味 嘘、虚偽
例文 Ji sakė, kad myli mane, bet tai (yra) melas.
和訳 彼女は私を愛していると言うが、それは嘘だ。
品詞 男性名詞単数
更新日時 2010/11/14/22:03:50

meluoti
意味 嘘をつく
例文 Tiesą sakant, vakar aš jums melavau.
和訳 実は、昨日私はあなたに嘘をついた。
品詞 動詞
例文2
(1) Nesupratau, ar jis melavo, ar tiesą sakė.

(2) Jis melavo, kad tavęs nematė.

和訳2
(1) 彼が嘘をついたのか、それとも本当のことを言ったのか、私にはわからない。

(2) 彼は、君を見ていないと嘘をついた。

活用
- meluoju - melavau - meluosiu

tu - meluoji - melavai - meluosi

jis / ji / jie / jos - meluoja - melavo - meluos

mes - meluojame - melavome - meluosime

jūs - meluojate - melavote - meluosite

更新日時 2010/11/14/22:00:27

nustygti ☆この単語は否定の形で使われることがほとんど。
意味 じっとする、静止する
例文 Jis nė minutės negali nustygti – vis juda, kruta.
和訳 彼は少しもじっとしていられない―いつも動いて、そわそわしている。
品詞 動詞
例文2
Ar nenustygsi nešokinėjęs!

和訳2
ジャンプしないでじっとしていられないのか!

活用
- nustygstu - nustygau - nustygsiu

tu - nustygsti - nustygai - nustygsi

jis / ji / jie / jos - nustygsta - nustygo - nustygs

mes - nustygstame - nustygome - nustygsime

jūs - nustygstate - nustygote - nustygsite

更新日時 2010/10/28/09:55:35

pavarčiusi
意味 回す、引っ繰り返す、パラパラめくる、腰を伸ばす、ごろごろする
例文 Mėgsta pasivartyti prieš saulę.
和訳 日当たりのいい所でごろごろするのが好きだ。
品詞 過去能動分詞単数女性形
例文2
(1) Gražiai pasivarto ant skersinio.

(2) Jis pavartė akis.

(3) Pavartyti šieną.

(4) pavartyti knygą

(5) Paėmė žurnalą pasivartyti.

和訳2
(1) 鉄棒で綺麗に回っている。

(2) 彼は眼をぎょろぎょろと回した。

(3) 干草をひっくり返した(乾燥させるために)。

(4) 本を立ち読みする。

(5) 流し読みをするために雑誌を手に取った。

更新日時 2010/10/27/23:25:05

keistis
意味 変わる、取り換える、変更する、両替する
例文 Orai pavasarį dažnai keičiasi.
和訳 春の天気は変わりやすい。
品詞 再帰動詞
例文2
(1) Plaukų spalva keičiasi.

(2) Duktė su motina keičiasi papuošalais.

(3) keistis litus į dolerius

(4) kasdien keistis drabužius

(5) Gyvenimas Lietuvoje keičiasi.

(6) Bernuukai keičiasi pašto ženklais.

和訳2
(1) 髪の色を変える。

(2) 娘が母親とジュエリーを交換する。

(3) リタス(リトアニアの通貨)をドルにする

(4) 毎日洋服を替える

(5) リトアニアの暮らしは変化している。

(6) 少年たちは、切手を交換した。

活用
- keičiuosi - keičiausi - keisiuosi

tu - keitiesi - keiteisi - keisiesi

jis / ji / jie / jos - keičiasi - keitėsi - keisis

mes - keičiamės - keitėmės - keisimės

jūs - keičiatės - keitėtės - keisitės

更新日時 2010/10/28/20:53:23

keisti
意味 変える、取り換える、変更する
例文 Laivas keičia kryptį.
和訳 船は方向を変えている。
品詞 動詞
例文2
(1) Medžių lapai keičia spalvą.

(2) Ji drabužius keičia kiekvieną dieną.

(3) Ji keis darbą.

(4) Ar keičiate dolerius į litus?

(5) Ar jūs keistumėte butą?

(6) Po pietų keičiau shoji.

(7) Noriu, kad jie patys keistų „shoji".

和訳2
(1) 木の葉が色を変えている。

(2) 彼女は毎日洋服を替える。

(3) 彼女は転職するだろう。

(4) あなたはドルをリタス(リトアニアの通貨)に両替しますか?

(5) あなたはアパートを引っ越しましたか?

(6) 午後、障子の張り替えをした。

(7) (私は)彼ら自身で障子を張り替えて欲しい。

活用
- keičiu - keičiau - keisiu

tu - keiti - keitei - keisi

jis / ji / jie / jos - keičia - keitė - keis

mes - keičiame - keitėme - keisime

jūs - keičiate - keitėte - keisite

更新日時 2016/02/28/23:48:22

vesti
意味 (男性が)結婚する、導く、率いる、誘導する、(果物が)生る、連れていく
例文 Jis vedė mano pusseserę.
和訳 彼は私のいとこと結婚した。
品詞 動詞
例文2
(1) Vaikas nepaeina, reikia vesti už rankos.

(2) Aklą vesti

(3) Vesti pulką į mūšį

(4) Pirštu veda nuo vienos raidės prie kitos.

(5) Kelias vedė per mišką.

(6) Į pyktį vesti

(7) vesti plentą

(8) Vilkė veda vaikus į darželį.

(9) Vienas veda, o kiti pritaria.

(10) Obelys žydi ir veda vaisius.

(11) Dar nevedęs vyras

和訳2
(1) 子供が歩けないので、手をつないで行かなければならない。

(2) 目が見えない人を誘導する

(3) 連隊を戦場へ率いる。

(4) 1つの文字から別の文字へと指を指す。

(5) 道は森の中を通っていた。

(6) 怒りの中へと導く(=腹を立てる)

(7) 道路をつくる。

(8) 雌狼は子供を産む。

(9) 一人が率いて、残りの人が賛成する。

(10) りんごの木が花を咲かせ、実が生る。

(11) 未婚の男性

活用
- vedu - vedžiau - vesiu

tu - vedi - vedei - vesi

jis / ji / jie / jos - veda - vedė - ves

mes - vedame - vedėme - vesime

jūs - vedate - vedėte - vesite

更新日時 2010/10/27/23:06:39

ištekėti
意味 (女性が)結婚する、流れ出る
例文 Kai tekėjau, nusipirkau kedro (あるいはkedrinį) stalą.
和訳 結婚した時、私は杉のテーブルを買った。
品詞 動詞
例文2
(1) Ji ištekėjo prieš dešimt metų.

(2) Vanduo ištekėjo iš kubilo.

(3) Šis upelis išteka iš ežero.

(4) ištekėjusi moteris

和訳2
(1) 彼女は10年前に結婚した。

(2) 水が浴槽から溢れた。

(3) この川は、湖から流れている。

(4) 既婚女性


活用
- išteku - ištekėjau - ištekėsiu

tu - išteki - ištekėjai - ištekėsi

jis / ji / jie / jos - išteka - ištekėjo - ištekės

mes - ištekame - ištekėjome - ištekėsime

jūs - ištekate - ištekėjote - ištekėsite

更新日時 2010/10/25/20:20:50

pavartyti
意味 立ち読みする、流し読みする、閲覧する
例文 pavartyti interneto puslapius
和訳 ウェブサイトを閲覧する
品詞 動詞
活用
- pavartau - pavarčiau - pavartysiu

tu - pavartai - pavartei - pavartysi

jis / ji / jie / jos - pavarto - pavartė - pavartys

mes - pavartome - pavartėme - pavartysime

jūs - pavartote - pavartėte - pavartysite

更新日時 2010/10/25/19:23:42

padėi
意味 置く、預ける、〜を助ける(+与格で)
例文 Sausainių kepimas ir neskubus maisto gaminimas man padeda sugrįžti į paprastą kasdienybę.
和訳 クッキーを焼いたり、ゆっくりと時間をかけて料理することは、わたしが日常へと戻ってくるのを助けてくれている。
品詞 動詞
例文2
(1) Padėk drabužius į spintą.

(2) Pinigus reikia padėti į banką.

(3) Ji padėjo man parengti pamokas.

(4) Gal galėčiau jums (kuo nors) padėti?

(5) Sakinio gale padėk tašką.

(6) Tu neprivalai man padėti.

(7) Ar nieko, jeigu čia padėsiu knygą?

和訳2
(1) クローゼットの中に服を入れて。

(2) お金は銀行に預けなければいけません。

(3) 彼女は、わたしが授業の準備をするのを手伝ってくれた。

(4) 何かお手伝いしましょうか?

(5) 文章の最後には句読点を打ちなさい。

(6) 君は私を手伝う必要はありません。

(7) 本をここに置いてもいいですか?

活用
- padedu - padėjau - padėsiu

tu - padedi - padėjai - padėsi

jis / ji / jie / jos - padeda - padėjo - padės

mes - padedame - padėjome - padėsime

jūs - padedate - padėjote - padėsite

更新日時 2019/01/20/08:29:19

tapti ☆活用に注意
意味 〜になる
例文 Motina nori, kad vaikas taotų geru žmogumi.
和訳 母親は、子供が善人になることを望んでいる。
品詞 動詞
例文2
(1) Atrodo, kad ji taps puikia baleto šokėja.

(2) tapti rašytoju

☆tapti+具格

和訳2
(1) 彼女は素晴らしいバレリーナになると思う。

(2) 作家になる

活用
- tampu - tapau - tapsiu

tu - tampi - tapai - tapsi

jis / ji / jie / jos - tampa - tapo - taps

mes - tampame - tapome - tapsime

jūs - tampate - tapote - tapsite

更新日時 2010/07/14/22:09:47

paskambinti
意味 電話する
例文 Paskambink man į darbą, nes namie telefonas neveikia.
和訳 (わたしには)仕事場に電話をください。家の電話には出られないから。
 電話、通信
品詞 動詞
例文2
(1) Paskambinau į gimtuosius namus.

(2) Paskambinau draugei.

☆人に電話する場合は、paskambinti+与格、場所、施設に電話する場合は、paskambinti+į 対格になる。

和訳2
(1) わたしは実家に電話した。

(2) わたしは女友達に電話した。

活用
- paskambinu - paskambinau - paskambinsiu

tu - paskambini - paskambinai - paskambinsi

jis / ji / jie / jos - paskambina - paskambino - paskambins

mes - paskambiname - paskambinome - paskambinsime

jūs - paskambinate - paskambinote - paskambinsite

更新日時 2010/07/14/19:29:30

daryti ☆dalyti だと、「分ける、(数を)割る」という意味になる。
意味 する、行う、振舞う、作る、開くあるいは閉める(文脈でどちらの意味にもなる)
例文 Darau kėdę.
和訳 私は椅子を作っている。
品詞 動詞
例文2
(1) Ką mes šiandien darysime? ― Pirmiausia sutvarkysime butą, paskui eisime pasivaikščioti.

(2) Jūs negerai darote, kad neklausote tėvų.

(3) Ar pinigai daro žmogų laimingą ? 

(4) Daryk langą, man šalta [karšta].


和訳2
(1) 今日は(私たちは)何をしましょうか? ― まず部屋をきれいに片付けて、その後散歩に行きましょう。

(2) (あなたが)両親の言うことを聞かないのは、良くない(振る舞い)です。

(3) お金は人を幸せにしますか?

(4) 寒いから窓を閉めて。 [暑いから窓を開けて。] 

活用
- darau - dariau - darysiu

tu - darai - darei - darysi

jis / ji / jie / jos - daro - darė - darys

mes - darome - darėme - darysime

jūs - darote - darėte - darysite

更新日時 2010/02/02/17:41:40

augti
意味 育つ、成長する、伸びる
例文 Vaikas greitai auga.
和訳 子供はすぐに大きくなる。
品詞 動詞
例文2
(1) Plaukai (barzda) auga.

(2) Sode auga obelys, kriaušės, slyvos, o miškė auga pušys, eglės.

(3) Po medžiais auga grybai.


和訳2
(1) 髪が(ひげが)伸びる。

(2) 果樹園では、りんご、梨、すももが育ち、森では、松、モミの木が育つ。

(3) 木の下に茸が育つ。


活用
- augu - augau - augsiu

tu - augi - augai - augsi

jis / ji / jie / jos - auga - augo - augs

mes - augame - augome - augsime

jūs - augate - augote - augsite

更新日時 2010/02/01/21:27:15

auginti
意味 育てる、飼う、伸ばす
例文 Šiomis dienomis mes pradėjome auginti medakas ir auksinius karosus.
和訳 最近私たちは、めだかと金魚を飼い始めた。
品詞 動詞
例文2
(1) Mano tėvai kaime augina daug karvių.

(2) Auginame du vaikus.

(3) Mano brolis augina barzdą.

(4) Šiemet auginu tris naujas rožes.

和訳2
(1) 私の両親は、田舎でたくさんの雌牛(牝牛)を育てている。

(2) 私たちは子供を2人育てている。

(3) 私の兄弟はひげを伸ばしている。

(4) 今年は新しいバラを3つ育てている。

活用
- auginu - auginau - auginsiu

tu - augini - auginai - auginsi

jis / ji / jie / jos - augina - augino - augins

mes - auginame - auginome - auginsime

jūs - auginate - auginote - auginsite

更新日時 2010/10/25/23:44:52

spręsti
意味 判断する、決める、解決する、(問題を)解く、結論を出す、意見を持つ
例文 Jis sprendžia matematikos uždavinį.
和訳 彼は数学の問題を解いている。
品詞 動詞
例文2
(1) Jis sprendė svarbią problemą.

(2) Spręskime, ką toliau darysime.

和訳2
(1) 彼らは重要な問題を解決した。

(2) 何をするか決めましょう。


活用
- sprendžiu - sprendžiau - spręsiu

tu - sprendi - sprendei - spręsi

jis / ji / jie / jos - sprendžia - sprendė - spręs

mes - sprendžiame - sprendėme - spręsime

jūs - sprendžiate - sprendėte - spręsite

更新日時 2009/12/09/13:37:41

sprendimas
意味 解決、決定
例文 problemos sprendimas
和訳 問題の解決
品詞 男性名詞
更新日時 2009/12/09/13:34:23

atklysti
意味 迷い込む
例文 Į mūsų namus atklydo vienas kačiukas.
和訳 私の家に、1匹の仔猫が迷い込んできた。
品詞 動詞
活用
- atklystu - atklydau - atklysiu

tu - atklysti - atklydai - atklysi

jis / ji / jie / jos - atklysta - atklydo - atklys

mes - atklystame - atklydome - atklysime

jūs - atklystate - atklydote - atklysite

更新日時 2009/12/08/19:18:39

suklysti (= padaryti klaidą)
意味 間違えてしまう (完了形的ニュアンス)
例文 Visi vaikai suklydo.
和訳 子供たち全員が間違えてしまった。
品詞 動詞
活用
- suklystu - suklydau - suklysiu

tu - suklysti - suklydai - suklysi

jis / ji / jie / jos - suklysta - suklydo - suklys

mes - suklystame - suklydome - suklysime

jūs - suklystate - suklydote - suklysite

更新日時 2009/12/08/19:17:17

klysti
意味 間違える、誤る、迷う
例文 Daugelis klysta rašydami žodį 「šąla」.
和訳 多くの人が、šąla という単語を書くときに間違える
品詞 動詞
例文2
Dabar aštunta valanda. − Ne, jūs klystate, dabar jau pusė devinių.

和訳2
今は8時だ。― 違います、もう8時半です。

活用
- klystu - klydau - klysiu

tu - klysti - klydai - klysi

jis / ji / jie / jos - klysta - klydo - klys

mes - klystame - klydome - klysime

jūs - klystate - klydote - klysite

更新日時 2009/12/07/23:40:53

išrinkti
意味 選ぶ、選択する
例文 Aš išrinkau katinui vardą.
和訳 私は、仔猫の名前を選んだ。
品詞 動詞
例文2
(1) Išrinkau seseriai baltą palaidinukę.

(2) Išrink man kokią nors knygą.

(3) Ką išrinko prezidentu?

和訳2
(1) 私は妹に、白のTシャツを選んだ。

(2) 私にどれか本を選んで。

(3) 誰が大統領に選ばれましたか?

活用
- išrenku - išrinkau - išrinksiu

tu - išrenki - išrinkai - išrinksi

jis / ji / jie / jos - išrenka - išrinko - išrinks

mes - išrenkame - išrinkome - išrinksime

jūs - išrenkate - išrinkote - išrinksite

更新日時 2009/12/07/19:50:25

plėsti
意味 引き裂く、奪う、略奪する
例文 Kačiukas plėšė shouji.
和訳 仔猫が障子を破った。
品詞 動詞
例文2
(1) Plėšk nuotrauką pusiau.

(2) plėšti knygos lapą

和訳2
(1) 写真を半分に裂きなさい。

(2) 本のページを破る

活用
- plėsiu - plėšiau - plėšiu

tu - plėsi - plėšei - plėši

jis / ji / jie / jos - plėsia - plėšė - plėš

mes - plėsiame - plėšėme - plėšime

jūs - plėsiate - plėšėte - plėšite

更新日時 2012/10/30/21:50:27

girdėti
意味 聴く、聞く
例文 Ar jūs mane gerai girdite ?
和訳 わたし(の声)がよく聴こえますか?
品詞 動詞
例文2
(1) Tą dainą aš jau girdėjau.

(2) Nieko negirdžiu, prašom kalbėti garsiau.

(3) Jie jau girdėjo apie anglų kalbos kursus.

(4) Girdėjau, kad daržovės turguje pigesnės.

(5) Gatvėje girdėti triukšmas. ☆

和訳2
(1) その歌をわたしはすでに聞いたことがある。

(2) 全然聴こえません、もっと大きな声で話してください。

(3) 彼らはすでに英語のクラスについて(話を)聞いた。

(4) 私は、市場で野菜が安くなっていると聞いた。

(5) 通りでは騒音が聞こえる。 
(☆ "Jis girdi triukšmą." なら、「彼は騒音を聞く。」この場合は「聞こえる」 なので、 girdėti が原型のまま用いられている。受身に近い形。"girdisi triukšmas" でも同じ意味。)

活用
- girdžiu - girdėjau - girdėsiu

tu - girdi - girdėjai - girdėsi

jis / ji / jie / jos - girdi - girdėjo - girdės

mes - girdime - girdėjome - girdėsime

jūs - girdite - girdėjote - girdėsite

更新日時 2009/12/06/21:56:44

uždaryti
意味 (ドア・窓・店を)閉める、閉店する、閉じ込める
例文 Uždaryk langą, vėjas pučia.
和訳 窓を閉めなさい、風が入る。
品詞 動詞
例文2
(1) Parduotuvę uždaro aštuntą valandą vakaro.

(2) Jį uždarė į kalėjimą.

(3) uždaryti paukštį į narvą

和訳2
(1)店を午後8時に閉めます。

(2)彼を刑務所に入れた。

(3)小鳥を籠に入れた。


活用
- uždarau - atsidariau - uždarysiu

tu - uždarai - atsidarei - uždarysi

jis / ji / jie / jos - uždaro - atsidarė - uždarys

mes - uždarome - atsidarėme - uždarysime

jūs - uždarote - atsidarėte - uždarysite

更新日時 2009/08/30/23:30:07

atidaryti
意味 開く、開店する
例文 Atidarykite langą.
和訳 窓を開けてください。
品詞 動詞
例文2
(1) Ar jūs galite atsidaryti šią dėžutę ?

(2) Ar jau atidarė paštą ?

(3) Parduotuvė atsidaroma devintą valandą.


和訳2
(1)あなたはこの箱を開けられますか?

(2)もう郵便局は開いていますか?

(3)お店は10時に開店します。
活用
- atidarau - atsidariau - atidarysiu

tu - atidarai - atsidarei - atidarysi

jis / ji / jie / jos - atidaro - atsidarė - atidarys

mes - atidarome - atsidarėme - atidarysime

jūs - atidarote - atsidarėte - atidarysite

更新日時 2009/08/30/22:33:49

pakilti
意味 昇る、登る、舞い上がる、高く昇る、始まる
例文 Lėktuvas jau pakilo.
和訳 飛行機は、すでに上昇している。
品詞 動詞
例文2
(1) Kiek pakils maisto prekių kainos ?

(2) Naktį vaikui pakilo temperatūra.

(3) Vakare pakilo stiprus vėjas.


和訳2
(1)食料品の値段は、どのくらい上がるんですか?

(2)夜更け、子供の熱が上がった。

(3)夜、強風が吹き始めた。


活用
- pakylu - pakilau - pakilsiu

tu - pakyli - pakilai - pakilsi

jis / ji / jie / jos - pakyla - pakilo - pakils

mes - paklystame - pakilome - pakilsime

jūs - paklystate - pakilote - pakilsite

更新日時 2009/08/30/21:26:11

aiškinti
意味 説明する、明らかにする、(+ apie ką で)〜について話す
例文 Jis mums aiškino apie žvaigždes.
和訳 彼は私たちに、星について話した。
品詞 動詞
例文2
Mama aiškino vaikams, kaip reikia elgtis svečiuose.


和訳2
母親は子供たちに、(他の人たちのところを)訪問したときはどのように振舞うべきかを説明した。


活用
- aiškinu - aiškinau - aiškinsiu

tu - aiškini -aiškinai - aiškinsi

jis / ji / jie / jos - aiškina - aiškino - aiškins

mes - aiškiname - aiškinome - aiškinsime

jūs - aiškinate - aiškinote - aiškinsite

更新日時 2009/08/23/22:16:40

pateikti
意味 〜を出す、提示する、発行する
例文 pateikti pavyzdį
和訳 例を出す、例を挙げる
品詞 動詞
例文2
(1) pateikti pasiūlymą

(2) pateikti bilietą

(3) pateikti melagingą informaciją

(4) pateikti klausimą raštu

和訳2
(1) 提案する、動議を提出する

(2) チケットを発行する

(3) 虚偽の情報を提示する

(4) 書面で質問を提出する

活用
- pateikiu - pateikiau - pateiksiu

tu - pateiki - pateikei - pateiksi

jis / ji / jie / jos - pateikia - pateikė - pateiks

mes - pateikiame - pateikėme - pateiksime

jūs - pateikiate - pateikėte - pateiksite

更新日時 2009/08/23/22:14:17

pasakytų
意味 pasakyti の仮定法単数&複数 or pasakytas の男性/女性複数形属格
例文 *
和訳 *
品詞 動詞
例文2
Žvelgdamas į jį pašalietis pasakytų, kad šis žmogus yra visai nereikšmingas
ir negali užimti aukštos padėties jokioje srityje.

和訳2
彼をちらっと見た部外者は、
『この人物はちっとも目立ったところがなく、いかなる分野においても高い地位を占めることは出来ない』
と言うだろう(仮定法単数)。

更新日時 2009/08/21/20:52:51

padaręs / padariusi
意味 padaryti の能動分詞過去 男性形/女性形
例文 *
和訳 *
品詞 分詞
更新日時 2009/08/18/00:02:28

padaryti
意味 する、行う、やり終える、作る(作り終える)
例文 Ar jau padarei namų darbus ?
和訳 君はもう家事をやり終えたの?
品詞 動詞
例文2
(1) Aš pats padariau šį stalą.

(2) Aš padariau klaidą.

(3) padaryti avariją

(4) Jau viską padariau, ar galiu eiti ?


和訳2
(1) 私は自分でこのテーブルを作った。

(2) 私はミスをした。

(3) 事故を起こす

(4) もうすっかりやり終えたよ、行ってもいい?


活用
- padarau - padariau - padarysiu

tu - padarai - padarei - padarysi

jis / ji / jie / jos - padaro - padarė - padarys

mes - padarome - padarėme - padarysime

jūs - padarote - padarėte - padarysite

更新日時 2009/08/25/18:58:02

pasakyti
意味 言う、話す
例文 Gal galėtumėte (man) pasakyti, kelintą valandą atvyksta traukinys?
和訳 何時に列車が到着するか(私に)教えて頂けますか?
 旅行
品詞 動詞
例文2
(1) Jis pasakė, šiandien grįš vėlai.

(2) Nežinodama, ką pasakyti, ji tylėjo.

和訳2
(1) 彼は今日は遅く帰ってくると言った。

(2) 何と言ってよいか分からなかったので、彼女は黙っていた。

活用
- pasakau - pasakiau - pasakysiu

tu - pasakai - pasakei - pasakysi

jis / ji / jie / jos - pasako - pasakė - pasakys

mes - pasakome - pasakėme - pasakysime

jūs - pasakote - pasakėte - pasakysite

更新日時 2014/02/05/00:03:51

praleisti
意味 (時を)過ごす、費やす、去らせる、さぼる
例文 Lietuvoje aš praleisiu du mėnesius ir savaitę.
和訳 私はリトアニアには2ヶ月と数週間滞在する予定です。
品詞 動詞
活用
- praleidžiu - praleidau - praleisiu

tu - praleidži - praleidai - praleisi

jis / ji / jie / jos - praleidžia - praleido - praleis

mes - praleidžiame - praleidome - praleisime

jūs - praleidžiate - praleidote - praleisite

更新日時 2009/07/16/23:12:33

ruošti
意味 準備をする、用意する
例文 ruošti piurė
和訳 裏ごしをする(ピューレにする)
品詞 男性名詞
活用
*

更新日時 2009/07/14/23:49:16

paruošti
意味 準備が終わる
例文 Ar jūs pasiruošusi mokytis?
和訳 勉強する準備が出来ましたか?
品詞 動詞
例文2
(1) Ar jūs pasiruošusi?

(2) paruošti/pagaminti pietus

(3) Man reikia pa(si)ruoši žieminius drabužius ir patalynę.

和訳2
(1) (自分で)準備はしましたか?

(2) 昼食を用意する

(3) (私は)冬の服と寝具を用意しておかなくてはならない。

更新日時 2015/10/25/21:39:26

TOP
shiromuku(h)DATA version 3.50